Ytelse Periode Antall
Alderspensjon 1+2 Måneder 0
Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uker 8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1 Måneder 0
Barnebidrag Måneder 4
Barnebidrag - bidragsforskudd Måneder 1
Barnetrygd - EØS Måneder  6
Barnetrygd - ordinær etter søknad Måneder 1
Barnetrygd - uten søknad 3 Måneder 0
Barnetrygd - utvidet Måneder 2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 5 Måneder 7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 5 Måneder 6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 5 Måneder 3
Dagpenger Dager 21
Engangsstønad Uker 4
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 6 Måneder 1.5
Enslig forsørger - overgangsstønad Måneder 1.5
Foreldrepenger 4 Uker 4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygd Måneder 1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter) Måneder 1
Gjenlevendepensjon Måneder 1
Gravferdsstønad Uker 4
Grunn- og hjelpestønad Måneder 4
Hjelpemidler i hjemmet Uker 4
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifter Uker 2
Kontantstøtte - EØS Måneder 6
Kontantstøtte - Ordinær Måneder 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse) Måneder 3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg) Måneder 1
Supplerende stønad Måneder 1
Svangerskapspenger 4 Uker 4
Sykepenger - forlengelse Uker  1
Sykepenger - førstegangssøknad Uker  2
Sykepenger - reisetilskudd Uker 0
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16 Uker 4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17 Uker 4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperioden Uker 4
Tilleggsstønader Uker 3
Tiltakspenger Uker  4
Uføre Måneder 8
Uføre - barnetillegg og ektefelletillegg Måneder  2
Yrkesskade - menerstatning Måneder 12
Yrkesskade - skademelding Måneder 2
Yrkessykdom - menerstatning Måneder 9
Yrkessykdom - skademelding Måneder 9

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".