Taushetsplikt, samtykke og fullmakt

NAV har taushetsplikt om all din kontakt med NAV, inkludert opplysninger om hvilke tjenester og ytelser du mottar. Hvis andre skal få tilgang til de opplysningene som NAV har om deg må de enten ha lovhjemmel for å få utlevert opplysningene eller så må du ha gitt fullmakt.

Samtykke

Du kan gi samtykke til at andre skal få tilgang til de opplysningene NAV har om deg. NAV ønsker at alle samtykker skal være skriftlige. Dette for å sikre at vi kun gir tilgang til de opplysningene du ønsker at vi skal utlevere og at vi kun gir opplysningene til den personen du ønsker. Se skjema for fullmakt (samtykkeerklæring).

Advokat eller annen fullmektig

Du har rett til å la deg bistå av en fullmektig i din sak hos NAV. Du kan i utgangspunktet selv velge hvem du vil ha som fullmektig. Fullmektigen må legge frem skriftlig fullmakt på at han eller hun kan representere deg. Advokater som bistår deg i din sak hos NAV trenger i utgangspunktet ikke å legge frem skriftlig fullmakt på oppdraget.

Fremtidsfullmakter etter vergemålsloven § 78 behandles som andre fullmakter.

Verge

En verge skal ivareta interessene til den som er under vergemål og opptre som representant på vegne av denne personen.

For voksne kommer vergens mandat fram av vedtaket om vergemål. Det skal der tas uttrykkelig stilling til omfanget av vergemålet, herunder om det skal begrenses saklig eller i tid. Avhengig av hva som står i mandatet vil en verge kunne få tilgang til de opplysningene NAV har om bruker som er underlagt vergemål og vil kunne opptre som representant for vedkommende i møte med NAV.

Verge for en mindreårig er i utgangspunktet den personen som har foreldreansvaret. Etter barneloven § 47 kan også den forelder som ikke har foreldreansvar ha rett til opplysninger fra NAV om den mindreårige.

Representasjonsrett

Representasjonsrett for nære pårørende etter vergemålsloven § 94 gir ikke rett til å få innsyn i opplysninger fra NAV om familiemedlemmet eller til å representere vedkommende ovenfor NAV.