Du har plikt til å gje NAV riktige opplysningar

  • du begynner å tene meir eller mindre enn du tidlegare har oppgitt til NAV. Dersom du er pensjonist eller uføretrygda, kan òg inntekta til ektefelle/sambuar/partner påverke utbetalinga di.
  • det skjer endringar i sivilstanden din, som inngåing eller opphøyr av ekteskap/partnarskap/sambuerforhald, eller ektefelle/sambuar/partnar døyr.
  • det skjer endringar i familiesituasjonen din ved at du får barn, eit barn flyttar eller du ikkje lenger forsyter barnet/barna.
  • du planleggar eit opphald i eller flytting til utlandet