Privat arbeidsformidling

Virksomheter som driver med privat arbeidsformidling må oppfylle krav i arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøloven.

Det regnes som arbeidsformidling når en mellommann knytter kontakt mellom en arbeidssøker og en arbeidsgiver i den hensikt å etablere et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Inn under begrepet faller også personalutvelgelse, "headhunting" o.l.

Utenfor formidlingsbegrepet faller kobling via internettbaser, forutsatt at kontakten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skjer direkte uten ytterligere bistand fra leverandøren av tjenesten som mellommann.

Vilkårene for private virksomheter til å drive arbeidsformidling følger av arbeidsmarkedsloven § 26:

  • Virksomhet som driver arbeidsformidling, kan ikke kreve betaling av arbeidssøkeren for formidlingstjenesten.

Departementet kan fastsette nærmere vilkår for melding, rapportering, tilsyn, organisering og drift av formidlingsvirksomheten, og i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet mot å kreve betaling. Videre kan departementet fastsette særlige regler for virksomheter som driver formidling av sjøfolk.

Virksomhet som driver formidling av au-pair er ved forskrift unntatt fra forbudet mot å ta betalt av arbeidssøkeren.

Eventuelle spørsmål knyttet til formidlingsvirksomhet kan rettes til:

  • Arbeids- og velferdsdirektoratet, telefon 21 07 00 00