Anskaffelser og samfunnsansvar

  • NAV har utviklet interne retningslinjer for miljø som skal følges i alle anskaffelser.
  • NAV arbeider med energiledelse etter mal fra NS-ISO 50001 Energiledelse for oppfølging av energibruken i våre bygg.
  • NAV fører et årlig CO2-regnskap for etatens virksomhet. Per 2017 føres det regnskap over flyreiser, avfall og energibruk i bygg.
  • NAV tar hensyn til byggenes energiklasse i evaluering av nye leiekontrakter.
  • NAV vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter i alle anskaffelser
  • NAV benytter kontraktsvilkår for etisk ansvarlig handel i alle sentrale avtaler om varekjøp, samt ved lokale vareanskaffelser med antatt verdi over 10 millioner kroner
  • NAV stiller krav til sosialt ansvar og overholdelse av sentrale menneskerettigheter i leverandørkjedene i varekontrakter.
  • NAV krever at utleier fyller ut den etiske egenerklæringen som er utarbeidet av Statsbygg i forbindelse med etatens leie av lokaler.
  • NAV utøver sin påseplikt i henhold til allmenngjøringsloven på områder som er omfattet av allmenngjorte tariffavtaler, som f.eks. renhold og kantine. På andre områder, foretar vi kontroller som en del av den ordinære kontraktsoppfølgingen, eller ved særskilt behov.

Fakta