Strategiens hovedmål er å sikre at samfunnsansvaret blir ivaretatt når NAV gjør innkjøp og forvalter våre avtaler.

I våre anskaffelser jobber vi stadig med å utvikle krav og kriterier til miljø og sosialt ansvar, i samarbeid med andre kompetansemiljøer og leverandører. I tillegg følger vi opp leverandører og kontrakter, og retter oppmerksomhet mot risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, lønns- og arbeidsvilkår og miljøbelastning.

Miljø i anskaffelser

Som en av landets store innkjøpere, arbeider NAV kontinuerlig med å ta hensyn til miljø i våre anskaffelser og i driften av vår virksomhet.

  • NAV har utviklet interne retningslinjer for miljø som skal følges i alle anskaffelser.
  • NAV arbeider med energiledelse etter mal fra NS-ISO 50001 Energiledelse for oppfølging av energibruken i våre bygg.
  • NAV fører et årlig CO2-regnskap for etatens virksomhet. Per 2017 føres det regnskap over flyreiser, avfall og energibruk i bygg.
  • NAV tar hensyn til byggenes energiklasse i evaluering av nye leiekontrakter.

Sosialt ansvar i anskaffelser

NAV arbeider kontinuerlig med å ta hensyn til sosialt ansvar i våre anskaffelser. NAV følger opp leverandører og kontrakter med risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og stiller hensiktsmessige krav.

  • NAV vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter i alle anskaffelser
  • NAV benytter kontraktsvilkår for etisk ansvarlig handel i alle sentrale avtaler om varekjøp, samt ved lokale vareanskaffelser med antatt verdi over 10 millioner kroner

Lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser

NAV er opptatt av seriøsitet og inkludering i arbeidslivet.

NAV stiller alltid de krav til lønns- og arbeidsvilkår som følger av «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter» i våre tjenestekontrakter.  

  • NAV stiller krav til sosialt ansvar og overholdelse av sentrale menneskerettigheter i leverandørkjedene i varekontrakter.
  • NAV krever at utleier fyller ut den etiske egenerklæringen som er utarbeidet av Statsbygg i forbindelse med etatens leie av lokaler.
  • NAV utøver sin påseplikt i henhold til allmenngjøringsloven på områder som er omfattet av allmenngjorte tariffavtaler, som f.eks. renhold og kantine. På andre områder, foretar vi kontroller som en del av den ordinære kontraktsoppfølgingen, eller ved særskilt behov.

Se også: