Vedlegg 1 Sjekklister for gode prosesser i sammenslåing av NAV-kontor 2017

Vedlegg 2 Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar, 13.01.2017

Vedlegg 3 Stortingsmelding 33 «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet», 2015-2016

Vedlegg 4 Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen, 01.02.2007 (intern lenke til Navet) 

Vedlegg 5 Mal for samarbeidsavtale med kommunen om drift og forvaltning om eiendom, 21.12.2006

Vedlegg 6 NAV-loven 01.07.2006

Vedlegg 7 Rapport om medbestemmelse og rekruttering i NAV-kontor, 12.10.2006 Inkl. Regelspeilet og Tilsettinger Inkl. Mal – lokal beredskapsplan og Mal – lokal sikkerhetsinstruks

Forskningsrapporter som omhandler partnerskapet