I NAV-loven § 14 refereres det i lovtekst til «avtale» mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Vi har i dette dokumentet valgt å referere til denne avtalen som «partnerskapsavtalen», og ikke til «samarbeidsavtalen» som tidligere. Vi erfarer at det er begrepet partnerskapsavtalen som oftest benyttes lokalt.

I dokumentet refererer vi til Arbeids- og velferdsetaten og kommunen som «eiere» av NAV-kontoret. Det er tjenestene NAV kontoret gir til sine brukere som partene i felleskap regulerer gjennom partnerskapsavtalen.

«Veileder til lokal samarbeidsavtale» versjon 2.0 ble lansert i februar 2007. KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet har revidert veilederen med tittel «Veileder til partnerskapsavtalen». Dokumentet bygger blant annet på «Samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og sosialdepartementet om partnerskapet i NAV-kontorene», Stortingsmelding 33 NAV i en ny tid, og anbefalinger fra rapporten Utvikling av NAV-kontor – større handlingsrom og ansvar. Vi har i prosessen tatt i bruk kunnskap fra ulike forskningsrapporter, og hatt høringsrunde blant et utvalg rådmenn, direktører for NAV-fylke og NAV-ledere.

Formålet med veilederen er å gi støtte i utarbeidelse av lokal partnerskapsavtale. Veilederen vil bli revidert ved behov.NAV-kontorene skal blant annet forvalte følgende lovverk:

 • NAV-loven
 • Arbeidsmarkedsloven
 • Folketrygdloven
 • Sosialtjenesteloven

Partnerskapsavtalen skal avklare og definere de overordnende rammer for virksomheten i NAV-kontoret.  Avtalen vil variere i omfang fra kommune til kommune hva gjelder tjenesteinnhold til innbyggerne/brukerne, demografi, kontorets beliggenhet, størrelse med mer.

Partnerskapsavtalen skal gi nødvendige føringer til

 • Valg av fysisk lokalisering, og utforming av NAV-kontoret
 • Organisering og drift av NAV-kontoret herunder:
 • Styring og ledelse
 • Tilsetting av ledere og medarbeidere
 • Personvern/informasjonssikkerhet/beredskap
 • Medbestemmelse
 • Mål- og resultatkrav
 • Kompetanseutvikling
 • Delegert myndighet til NAV-leder og oppgaveutførelse på hverandres myndighetsområder
 • Driftsavtale - økonomiske rammebetingelser og fordelingsnøkkel mellom sektorene
 • Tjenestetilbudet ved NAV-kontoret
 • Brukermedvirkning
 • Samhandling med øvrig tjenestetilbud
 • Prinsipper for tvisteløsning ved uenighet
 • Revisjon