Hva omhandler punktet:De respektive revisjonenes tilgang til det felles NAV-kontoret.

Partnerskapsavtalen bør legge til rette for at Riksrevisjonen, Arbeids- og velferdsdirektoratets internrevisjon og kommunens revisor kan utføre sine oppgaver i forhold til NAV-kontoret på en hensiktsmessig måte.

Det vises til forskrift om internrevisjon i Arbeids- og velferdsetaten og «Erklæring om samhandling i forbindelse med Riksrevisjonen og kommunenes revisor kontroller ved NAV-kontorer i kommunene» fra KS, Norsk kommunerevisorforbund og Riksrevisjonen.

Til vurdering:

  • Har dere tilrettelagt for respektive revisjoners tilgang til NAV-kontoret?