Hva omhandler punktet:Saksgang ved tvister mellom etaten og kommunene.

Forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven ble fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Arbeids- og sosialdepartementet) 12. mars 2007 med hjemmel i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) § 14 fjerde ledd.

Til vurdering:

  • Har dere i fellesskap avtalt hvordan dere kan løse eventuelle uenigheter uten å benytte tvisteløsning?