Hva omhandler punktet:Beskrivelse av hvilke andre kommunale- og statlige tjenester NAV-kontoret skal ha et forpliktende samarbeid med.Eierne må, utover de styringsrammer de har på samarbeid med andre tjenester, vurdere hvilke tjenester og aktører NAV-kontoret trenger samarbeid med utfra brukernes behov.

Det kan for eksempel innebære behov for mer formalisert samarbeid mellom NAV-kontoret og utdanningssektor, helseforetak, arbeidsgivere, flyktningetjenesten, boligkontor, barneverntjeneste m.fl. Det er naturlig å vurdere NAV-kontorets forhold til offentlige servicekontor i de kommuner som har etablert slike – blant annet i forhold til om samlokalisering er hensiktsmessig.

Dersom samarbeid med andre tjenester innebærer forpliktelser for eierne, bør det vurderes å inngå egen skriftlig avtale om dette.

Til vurdering:

  • Hvilke tjenester/aktører samarbeider NAV-kontoret med?
  • Bør det inngås skriftlig avtale med noen av disse?