Hva omhandler punktet:Brukermedvirkning er hjemlet i NAV-loven § 6 der det står «Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester».

Eierne har et ansvar for å sikre at det arbeides med brukermedvirkning på individ- og systemnivå. Det er viktig å ha en felles begrepsforståelse når beskrivelsen av arbeidet skal nedfelles.

Om ikke brukeren lykkes, lykkes ikke NAV. Det er derfor avgjørende å styrke den individuelle brukermedvirkningen. Brukeren må ha en reell stemme i sin egen sak, og være trygg på at «det er ingen beslutning om meg uten meg».

På systemnivå må brukerutvalgene speile tjenestene og brukergruppene i kontoret. Utvalgene bør brukes aktivt for å utvikle tjenestene.

Til vurdering:

  • Hvordan sikres brukermedvirkning, og kompetansen på brukermedvirkning?1 

NAVs strategi for brukermedvirkning på system og tjenestenivå