Hva omhandler punktet:Beskriver tjenestene NAV-kontoret skal tilby innbyggerne. NAV-loven pålegger at NAV-kontoret som et minimum skal dekke kommunens ansvar i sosialtjenesteloven for økonomisk stønad, kvalifiseringsprogrammet, midlertidig bolig, råd og veiledning og arbeidet med individuelle planer.

Loven angir ingen ytre rammer for hvilke tjenester som skal inn i NAV-kontoret. Kommunale oppgaver som ikke legges inn i NAV-kontoret som organisatorisk enhet kan likevel samlokaliseres med NAV-kontoret.Eierne har et felles samfunnsoppdrag, og skal i partnerskapsavtalen avklare hvilke kommunale tjenester som skal inngå i NAV-kontoret.

Tjenester som er fastlagt fra statlig side er: ansvar for arbeidsrettet oppfølging herunder oppfølging av arbeidssøkere uten ytelser, og oppfølging av arbeidssøkere som mottar dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad, uføretrygd og tiltakspenger. I tillegg kommer oppfølging av arbeidsgivere, og det lokale arbeidsmarkedet.

Til vurdering:

  • Hvilke tjenester skal inngå i NAV-kontoret? Er tjenestene forenlig med det felles samfunnsoppdraget?