3.8 Driftsavtale

Hva omhandler punktet:Slår fast hvilket kostnadsdelingsprinsipp som bør gjelde. Videre en beskrivelse av hvilke områder som regulerer og forplikter økonomisk for stat og kommune, samt andre områder som er felles forpliktende i den daglige driften.

Det anbefales at kostnader fordeles etter det antall årsverk eierne er representert med i NAV-kontoret. Dette er et enkelt og håndterlig prinsipp. Andre modeller/prinsipper for kostnadsdeling har i større grad element av skjønnsvurderinger.

Til vurdering:

  • Er dere i avtalen uttømmende på hvilke fellesutgifter som skal fordeles etter kostnadsdelingsprinsippet
  • Er driftsavtalen vedlagt?