3.7 Delegert myndighet til NAV-leder, og oppgaveutførelse på hverandres myndighetsområder

Hva omhandler punktet:

Grad av delegert myndighet fra eierne til NAV-leder.
NAV-loven opprettholder en klar deling mellom de to eiernes ansvarsområder. Dette gir et todelt ansvars- og styringssystem. NAV-kontoret vil tilsvarende stå under instruksjonsmyndighet av både staten ved Arbeids- og velferdsetaten, og den enkelte kommunen.

Selv med delegasjon av myndighetsoppgaver mellom stat og kommune, vil det tosporede ansvars- og styringssystemet bli opprettholdt . NAV-leder må fortsatt følge instrukser, overholde budsjetter og rapportere til begge eierne. Det vil være mulig for eierne å endre eller å trekke tilbake delegasjonen til et NAV-kontor, dersom forholdene endrer seg eller delegasjonen ikke fungerer tilfredsstillende.

NAV-kontor som har to-ledermodell bør tydeliggjøre hvordan brukere skal sikres et helhetlig tjenestetilbud.

Til vurdering:

  • Har NAV-leder de nødvendige fullmakter for å kunne ha forsvarlig drift?
  • Hvordan sikrer dere et enhetlig og helhetlig tjenestetilbud?

Oppgaveutførelse på hverandres myndighetsområder:
NAV-loven § 14 åpner for at stat og kommune gjennom partnerskapsavtalen kan avtale at medarbeider hos den ene eieren kan utføre oppgaver på den andre eierens myndighetsområde. Hvilke myndighetsområder som kan delegeres på denne måten begrenses ikke av loven, men departementet gir forskrift som nærmere regulerer og eventuelt begrenser adgangen.

Råd og veiledning til brukerne på hverandres områder omfattes ikke av disse bestemmelsene, og kan utøves uten nærmere avtaleregulering. Dersom medarbeidere skal kunne fatte vedtak eller utløse økonomiske rettigheter på den andres myndighetsområde, krever imidlertid loven at dette er nedfelt i partnerskapsavtalen.

Noe av hensikten med å lage avtalebestemmelser om dette er å åpne muligheten for NAV-leder til å kunne bruke medarbeiderne i NAV-kontoret mer fleksibelt for å levere tjenester i henhold til brukernes behov.

Ved inngåelse av partnerskapsavtale som inneholder slike bestemmelser, skal selve delegasjonsvedtaket legges ved avtalen som vedlegg. Delegasjonsvedtaket må beskrive hvilken myndighet som er delegert til den felles lederen, og må angi om leder skal ha det utøvende behandlingsansvaret etter personopplysningsloven. Det må videre angi hvilke oppgaver som kan utføres av ansatte hos den andre eier. Vedtaket skal også inneholde henvisning til aktuelle styringsdokumenter, lover, forskrifter og instrukser. Delegert myndighet må fortsatt utøves innenfor de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og instrukser.

Til vurdering:

  • Er det vurdert på hvilke områder det kan være hensiktsmessig at kommunale og statlige ansatte utfører oppgaver for den andre eier?
  • Har dere lagt delegasjonsvedtaket som et vedlegg til partnerskapsavtalen?