Hva omhandler punktet:Partnerskapsavtalen skal tydeliggjøre hva som bør være felles kompetansetiltak for alle ansatte på NAV-kontoret. Siktemålet for kompetanseutviklingen er at hele virkemiddelapparatet skal kunne tas i bruk til beste for den enkelte bruker. Kompetanse forstås som summen av evner, holdninger, kunnskap og ferdigheter.

Kommunen har ifølge sosialtjenesteloven § 6 et selvstendig ansvar for opplæring av kommunenes personell. For kommunale medarbeidere er det kommunal ledelse som har ansvaret for opplæringstiltak.Ansvar for å koordinere opplæringstiltak for de statlige medarbeiderne i NAV-kontoret er plassert på det statlige fylkesleddet.

Fylkesmannsembetene tilbyr råd og veiledning til NAV-kontorene, og utformer i samarbeid med NAV fylke kompetansetiltak overfor NAV-kontorene. Fylkesmannsembetene fører tilsyn med de sosiale tjenestene i NAV-kontoret på oppdrag fra Statens Helsetilsyn.

Av leder har ansvar for at medarbeiderne har kompetanse som møter brukerens behov.

Til vurdering:

  • Er det utarbeidet felles årlig kompetanseplan for NAV-kontoret?
  • Er den årlige felles kompetanseplanen forankret i det som til enhver tid er brukernes behov gitt demografi, og lokale utfordringer?
  • Partnerskapet bør vurdere om det er felles kompetansetiltak som bør iverksettes i NAV-kontoret
  • Partnerskapet bør vurdere felles utviklingsarbeid knyttet til innovasjon av tjenestetilbudet til brukerne av NAV-kontoret