Hva omhandler punktet:Sentrale krav til mål- og resultatstyring vil skje gjennom årlig Mål og disponeringsbrev fra staten for de statlige oppgavene som skal løses i NAV-kontoret, og gjennom kommunale styringsdokument for de kommunale oppgavene.

Eierne vil ha behov for å samordne overordnede styringssignaler som regulerer rammer og tjenesteinnhold, og berører NAV-kontoret. Gjennom partnerskapsmøtene kan eierne samkjøre årlig mål- og resultatkrav, og nedfelle disse i partnerskapsavtalen. Det er viktig at mål- og resultatkravene bidrar til at alle tjenestene i kontoret trekker i samme retning. Det kan da være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i ønsket slutteffekt av innsatsen, spesielt i forhold til hovedmålene med reformen om å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad.

Det er viktig at det gjensidig avtales og gis tilgang til periodisk styringsinformasjon mellom eierne.

Til vurdering:

  • Vurderer dere i fellesskap resultater, merverdi og eventuelt andre effekter av NAV-kontorets innsats?