3.4 Medbestemmelse ved NAV-kontoret

Hva omhandler punktet:Partnerskapsavtalen skal avklare og definere overordnende rammer for virksomheten i NAV-kontoret. Forhold som berører arbeidstakerne skal drøftes i forkant med de ansattes organisasjoner.

Eierne og NAV-leder må bestrebe seg på at det legges til rette for tidlig og reell medbestemmelse i kontoret, med en åpen og inkluderende prosess. Dette krever ledere og tillitsvalgte som har en god dialog, tillit og respekt for hverandres roller og oppgaver, slik at det kan kommuniseres forventninger, resultatkrav og virkemidler med samme innhold og forståelse ned til den enkelte medarbeider. God medbestemmelse skal sikre at de tillitsvalgte tar del i beslutninger som berører de ansattes og kontorets forhold, og bidra til å forplikte tillitsvalgte og ansatte i utviklingen av virksomheten. Det er viktig at NAV-leder er gitt fullmakter som gir grunnlag for å kunne utøve god medbestemmelse og samhandling med de tillitsvalgte lokalt på kontoret.

Spørsmål som går inn under sektorenes hovedavtaler skal behandles på ordinær måte med de tillitsvalgte innenfor den enkelte sektor.

De ansatte i henholdsvis stat og kommune har ulike avtaleverk å forholde seg til blant annet når det gjelder tilsettinger, rekruttering og medbestemmelse. Det er en politisk forutsetning for NAV-reformen at de ansatte i stat og kommune beholder lønns- og arbeidsvilkårene som følger av tariffavtalene i henholdsvis KS-området og staten. Intensjonen i hovedavtalene er nokså identiske.

Til vurdering:

  • Er medbestemmelsen i NAV-kontoret mest mulig inkluderende, slik at ansatte og tillitsvalgte blir gitt informasjon så tidlig som mulig?
  • Er det i samhandling med medbestemmelsesapparatet trygghet for at informasjon gis begge veier?
  • Er de ansattes interesser ivaretatt gjennom deres tillitsvalgte?