Hva omhandler punktet:Ivaretagelse av sikkerheten (herunder blant annet personvern, taushetsplikt, informasjonssikkerhet, beredskap) er avhengig av en helhetlig sikkerhets-, og beredskapsplan. Den helhetlige planen må ivareta at eierne oppfyller lovpålagte krav i respektiv organisasjon, og krav som er satt til etablering/drift av NAV-kontoret.

Det er utarbeidet et felles dokument som heter Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen, som omhandler personvern-, informasjonssikkerhets- og beredskapsområdet. Dokumentet har to tilhørende vedlegg for dokumentasjon av de lokale valgene som gjøres av felles NAV-kontor, - lokal beredskapsplan og lokal sikkerhetsinstruks (Sikkerhet i NAV).

Dersom en av de to eierne stiller strengere krav til sikkerhet enn det som følger av det anbefalte sikkerhetsdokumentet, må NAV-leder sørge for at disse kravene blir tatt hensyn til. Eierne skal i fellesskap sørge for at innholdet i dokumentasjonen detaljeres og beskrives.Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (Arbeidsmiljølovens kapittel 6). Samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledelse er viktig for å drive et godt HMS arbeid.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet (Arbeidsmiljølovens kapittel 6). Samarbeid mellom tillitsvalgte, verneombud, ansatte og ledelse er viktig for å drive et godt HMS arbeid. 

Til vurdering:

  • Benytter dere Felles sikkerhetsnormer for Arbeids- og velferdsforvaltningen, og omfatter det alle ansatte?
  • Er det egne kommunale rutiner for sikkerhet som bør tas hensyn til ved utarbeidelse av nye felles rutiner?
  • Benytter dere vernetjenesten som en ressurs i sikkerhetsarbeidet?
  • Er det utarbeidet egne felles rutiner som sikrer personvern?