3.2 Ansettelse av leder og medarbeidere

Hva omhandler punktet:Partnerskapsavtalen skal avklare på hvilke vilkår, og i hvilken styringslinje NAV-leder ansettes i. Ansettelsesforhold for NAV-leder skal avtales i forkant av kunngjøring.

Tilsettinger på statlige vilkår er regulert av Statsansattloven og etatens personalreglement, mens tilsetting på kommunale vilkår skjer i henhold til kommunenes eget reglement. Sistnevnte vil variere fra kommune til kommune.

NAV-leder har ansvar for ansettelsesprosessen når det gjelder øvrige medarbeidere i kontoret.

Til vurdering:

  • Er det tatt hensyn til føringene i rapporten «Etablering og drift av NAV-kontor» med tilhørende vedlegg – Regelspeilet og –Tilsettinger?
  • Fremkommer det hvilke ledergrupper NAV-leder skal være en del av?
  • Hvilke fullmakter er NAV-leder gitt i respektive styringslinjer?