3.1. Styring og ledelse av det felles lokale kontoret

Hva omhandler punktetStyring og ledelse av NAV-kontoret skal reguleres nærmere i partnerskapsavtalen. Partnerskapsmodellen med to eiere og to styringslinjer er det bærende prinsippet for NAV-kontoret. Styringssignalene til NAV-kontoret skal så langt det er mulig samordnes gjennom partnerskapsavtalen og i partnerskapsmøtene, slik at NAV-leder får et samlet og helhetlig oppdrag fra sine to eiere.

Det er viktig at kontorets brukere sikres et helhetlig og effektivt tjenestetilbud der eierne tar et felles ansvar. Brukernes behov skal være styrende, og NAV-kontoret sørger for nødvendig koordinering internt og eksternt.

Arbeids- og velferdsdirektoratet sender årlig ut Mål og disponeringsbrev som gir oppdrag til fylkene/regionene og operasjonaliseres i NAV-kontoret. Arbeids- og velferdsdirektoratet gir kommunene informasjon om de gjeldende føringene i Mål og disponeringsbrevet gjennom et årlig Kommunebrev. Kommunens styringssignaler ligger i kommunens og virksomhetens måldokumenter. Styringslinjene går fra NAV-kontorets eiere direkte til NAV-leder. NAV-leder har ansvar for at hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll er etablert og etterleves.

Eierne må bli enige om møteintervall i partnerskapet, og hvem som har myndighet til å representere i møtene. Det anbefales at møtene omhandler strategiske vurderinger med hensyn til videreutvikling av NAV-kontoret basert på lokale utfordringer og satsingsområder, samt sentrale føringer. Andre tema kan være felles mål, prioriteringer, felles driftsbudsjett og møtepunkt med kommunens politikere. Videre bør resultatmål og forventninger fra eiere til NAV-leder kommuniseres. Det anbefales at NAV-leder er ansvarlig for agenda for partnerskapsmøtene.

Til vurdering:

  • Har dere som eiere sikret den andre eier tilgjengelighet og informasjon om gjeldende styringsdokumenter som regulerer driften i NAV-kontoret?
  • Er styringssignalene tydelige for NAV-leder?
  • Er det klart for NAV-leder hva det skal rapporteres på?
  • Er det avtalt møteintervall i partnerskapet, hvem som er møteleder og ansvarlig for agenda?