Veileder til partnerskapsavtalen

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) §§ 13 og 14 forutsetter felles lokale kontorer som dekker alle kommuner, og pålegger stat og kommune å etablere kontorer gjennom en forpliktende avtale mellom to likeverdige parter.

Formalisert samarbeid

For å få til et velfungerende NAV-kontor er det nødvendig og pålagt å formalisere samarbeid gjennom avtaler.

Følgende avtaler er nødvendige

  • Lokal partnerskapsavtale
  • Samarbeidsavtale om drift og forvaltning av eiendom
  • Andre typer samarbeidsavtaler med eksterne samarbeidsparter

Lokal partnerskapsavtale

Partnerskapsavtalen skal avklare og definere de overordnende rammer for virksomheten i NAV-kontoret. Avtalen vil variere i omfang fra kommune til kommune hva gjelder tjenesteinnhold til innbyggerne/brukerne, demografi, kontorets beliggenhet, størrelse med mer.

Arbeids- og velferdsetaten og KS utarbeidet i 2007 en «veileder til lokal samarbeidsavtale». Denne er nå revidert, med vekt på språklig forenkling og oppdatering av veilederen for å sikre at den er i tråd med Stortingsmelding 33 og rapporten Utvikling av NAV-kontor. Forslag til avtaletekst er hentet ut i en egen partnerskapsavtale-mal.

Partnerskapsavtale-mal (bokmål)
Partnarskapsavtale-mal (nynorsk)

Selv om man i partnerskapet kan fange opp mye gjennom en standardisert avtale så er det mange detaljer som må avklares lokalt. Den lokale partnerskapsavtalen skal forene interessene til NAV-kontorets eiere.

Samarbeidsavtale om drift og forvaltning av eiendom

En lokal samarbeidsavtale kan ikke ta opp i seg alle detaljer om den daglige driften så det er i de fleste tilfellene hensiktsmessig med en driftsavtale som regulerer de mer daglige driftsutfordringene. Det kan selvsagt vurderes om alt kan tas inn i en avtale, men ofte kan det være hensiktsmessig å ha to avtaler, en på overordnet systemnivå (lokal samarbeidsavtale) og en som tar seg av de praktiske detaljene i den daglige driften knyttet til forhold som fordeling av husleie, kostnader ved investeringer m.m. 

Forslag til mal for samarbeidsavtale om drift og forvaltning.

Andre samarbeidsavtaler

Det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å inngå samarbeidsavtaler med forskjellige samarbeidsaktører, både statlige, fylkeskommunale, kommunale og til en viss grad private aktører, herunder frivillig sektor.. Brukere med sammensatte problemer har ofte behov for tjenester/tiltak som NAV-kontoret ikke selv kan levere, og som det er mer hensiktsmessig å ”kjøpe” fra andre.

Hvor mange slike samarbeidsavtaler det er nødvendig å inngå, avhenger av hvor mange av de kommunale oppgavene overfor brukerne som er lagt til NAV-kontoret. Jo færre kommunale oppgaver som er lagt inn, jo flere samarbeidsavtaler vil være nødvendig å inngå. Til slike avtaler er det ikke laget noen spesielle maler, da disse må tilpasses mye lokale forhold og lokale samarbeidsparter. Det er likevel viktig i slike avtaler å avklare:

  • Hva er samarbeidsorganets ansvar og hva er NAV-kontorets ansvar?
  • Hvordan utøves samarbeidet?
  • Hvordan avklares eventuelle uklarheter i forhold til ansvar og utøvelse?
  • Hvordan og hvor ofte evalueres avtalen?