Direktoratets tiltak for å styrke partnerskapet:

 • Utarbeide en mal for hva som skal tas opp i partnerskapsmøtene. Dette gjøres i samarbeid med KS.
 • Sikre at alle styringsdokumenter og saker som fremmes for direktørmøtet er vurdert med hensyn til konsekvenser for partnerskapet.
 • Etablere en struktur for samhandling med KS/kommunene. Møter med KS sentralt og rådmannsutvalg i fylkene gjennomføres ved behov, men minst en gang i året.
 • Samordne Mål og disponeringsbrev til fylkesdirektørene og Embetsoppdraget til fylkesmennene ytterligere, for å sikre lik informasjon og samordnede styringssignaler
 • Anbefale, i samarbeid med KS og på bakgrunn av igangsatte prosjekter, ett sett med indikatorer til bruk i målekortene innenfor kommunalt ansvarsområde. Det er ønskelig å utvikle indikatorer på tvers av kommunalt og statlig ansvarsområde.
 • Ta initiativ til et samarbeid med storbyene, for å drøfte erfaringer med NAV-reformen, ledelesmodeller og videreutvikling av partnerskapet.
 • Samordne inngåtte samarbeidsavtaler på hjelpemiddelområdet med partnerskapsavtalene.
 • Stimulere til mer samordning av kompetansetilbud fra fylket (NAV Fylke og Fylkesmannen) og bedre forankring av Fylkesmannens opplæringstilbud, hos NAV Fylke og kommunene, før det går til NAV-leder/NAV-kontor.

Direktørmøtet ønsker i tillegg en policy for partnerskapet som er felles for partene og vil ta initiativ til forhandlinger om dette med KS.  

Direktoratets rapport om partnerskapet:

 • Rapport om partnerskapet i NAV

Vedlegg:

 • QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet
 • Kunnskapsoppsummering om partnerskapet  

Kartlegging av erfaringer

Direktoratets arbeidsgruppe leverte sin rapport i mars 2012. Erfaringene ble innhentet gjennom besøk og møter med aktørene i partnerskapet og gjennom en stor QuestBack-undersøkelse til fylkesdirektører, rådmenn, NAV-ledere og fylkesmenn. Høgskolen i Oslo og Akershus, gjorde, på oppdrag fra arbeidsgruppenen, en oppsummering av relevant forskning og studier på området.  

Erfaringene som er innhentet tyder i all hovedsak på at partnerskapet i NAV fungerer godt. I QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet svarer sju av ti respondenter at partnerskapet fungerer fra relativt godt til svært godt. Mest fornøyd er rådmennene og fylkesdirektørene. 

Erfaringene tyder på at utfordringene i partnerskapet i stor grad er knyttet til opplevelsen av likeverdighet og partenes ulike ”tyngde” inn i NAV-kontoret. NAV utgjør bare en liten del av den kommunale porteføljen, og det kommunale engasjementet i NAV-kontoret varierer. En sterk og enhetlig statlig styring kan bidra til å redusere den lokale handlefriheten, og kan fra et kommunalt ståsted være til hinder for utvikling av det lokale partnerskapet. Endringer på hver side skjer ofte uten at det har vært god nok dialog mellom partene, også når endringene får store konsekvenser for den andre parten.  

Topp 10-listen over suksesskriterier for partnerskapet

 • Felles mål og resultatoppfølging
 • Kunnskap om hverandre,gjensidig respekt og forståelse for hverandres oppdrag og utfordringer
 • Sterkt brukerperspektiv
 • Lokal handlefrihet
 • Likeverdighet mellom partene
 • Solid kommunal forankring og kommunalt engasjement i NAV-kontoret
 • Forutsigbare rammebetingelser,blant annet ryddige og tydelige avtaler
 • Gode samhandlingsarenaer og jevnlige møter
 • Godt samarbeid mellom fylkesdirektør og rådmann,mellom rådmann og NAV-leder,og ved todelt ledelse,mellom lederne på kontoret
 • God vilje,tillit og åpenhet og gjensidig informasjon