Riksrevisjonen har undersøkt om partnerskapsmodellen mellom stat og kommune fungerer hensiktsmessig og i tråd med de føringene Stortinget ga i forbindelse med NAV-reformen. Undersøkelsen gjelder årene 2010 og 2011. Riksrevisjonens spørreundersøkelse ble besvart av 1120 medarbeidere og 440 ledere i april 2011.

Rapporten "Dokument 3: (2011-2012) Riksrevisjonens undersøkelse av partnerskapet mellom staten og kommunen i NAV" finner du på Riksrevisjonens nettside.

AVdirs kartlegging av erfaringer med partnerskapet i NAV

Direktoratet gjorde, i årsskiftet 2011/2012, en kartlegging av erfaringer med partnerskapet i NAV. Målet med erfaringsinnhentingen var å identifisere utfordringer og muligheter i partnerskapet som kan danne grunnlag for en policy og tiltak som styrker partnerskapet.

Rapport om partnerskapet i NAV

Kunnskapsoppsummering om partnerskapet i NAV

Denne kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet av forskere Høgskolen i Oslo og Akershus i 2012. Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, i forbindelse med kartlegging av erfaringene med partnerskapet. Målet var å sammenfatte eksisterende forskningsbasert kunnskap om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene.

Kunnskapsoppsummering om partnerskapet mellom stat og kommune i NAV-kontorene

Evaluering av NAV-reformen

I regi av Norges forskningsråd er det satt i gang en flerårig evaluering av NAV-reformen som skal se på implementeringen av reformen og hvilke effekter reformen vil ha for arbeidsstyrkens deltakelse i arbeid og aktivitet.

Evaluering av NAV-reformen (uni.no)