NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging legger til rette slik at personer med ulike former for funksjonsnedsettelser kan mestre hverdag og jobb og ha et aktivt, selvstendig liv. Individuell tilrettelegging skjer ved hjelp av opplæring, rehabilitering, tilpasning av hjelpemidler, personlig assistanse og andre støttetiltak. Området består blant annet av atten hjelpemiddelsentraler.

NAV Kontaktsenter

NAV Kontaktsenter er en landsdekkende tjeneste for NAV.Kontaktsenterne tar i mot telefoner og e-post fra brukerne og er felles inngangsport til de fleste av NAVs enheter. Kontaktsentrene driver ikke saksbehandling, men svarer på spørsmål om regelverk, saksbehandlingstider og utbetalingsdatoer. Den landsdekkende enheten NAV Kontaktsenter (NKSE) har ansvar for blant annet teknisk brukerstøtte nav.no, økonomirådgivningstelefonen 800Gjeld samt informasjon om rekruttering og formidling i det europeiske arbeidsmarkedet (EURES-tjenesten).

NAV Fylke

NAV har tolv fylkes- /regionskontor med hver sin direktør. Fylkeskontorene følger opp, koordinerer og støtter lokalkontorene og andre spesialenheter som fylket har ansvaret for, gjennom resultatmåling, opplæring og kompetansedeling.

NAV-kontor

er brukernes fysiske møtepunkt med NAV og døren inn til arbeids- og velferdstjenester i stat og kommune. Alle kommuner har lagt økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsstønad til NAV-kontoret. Mange kommuner har også lagt ytterligere tjenester til NAV-kontoret.

NAV Arbeidsrådgivning

NAV Arbeidsrådgivning supplerer NAVs lokalkontor og gir tilbud til brukere som har behov for tjenester utover det lokalkontorene kan tilby. Arbeidsrådgivningskontorene skal bidra til å lette tilpasningen til arbeidslivet for brukere med helsemessige, psykiske eller sosiale utfordringer. Arbeidssøkere med muskel- og skjelettlidelser eller lese- og skrivevansker henvises ofte hit. Det er ett arbeidsrådgivningkontor i hvert fylke.

NAV Arbeidslivssenter

NAV Arbeidslivssenter er et ressurs- og kompetansesenter for et inkluderende arbeidsliv, og bistår virksomheter med å oppnå målene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det er ett arbeidslivssenter i hvert fylke.

EURES-tjenesten i NAV

NAV deltar i EURES-nettverket (European Employment Services). Det fremmer fri bevegelse av arbeidskraft innenfor EØS-området. NAV kan bistå arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-landene og Sveits, og arbeidssøkere med å finne jobbe i samme område. EURES er en integrert tjeneste i NAVs markedsarbeid.