Kommunestrukturen er sentral i NAVs oppbygging. Brukerne, NAV-kontorene og fagsystemene er organisert etter kommunetilhørighet. Når kommuner slår seg sammen, må nye bindinger lages.

Både organisasjonsstrukturen og IT-løsningene i NAV påvirkes. Ved kommunesammenslåing må innbyggere, saker, regnskap og medarbeidere flyttes fra «gammel» til «ny» kommune

Sjekklister til hjelp

NAV og KS ønsker at kontorsammenslåingene skal foregå på en god og smidig måte, og har derfor laget sjekklister til hjelp i arbeidet. Listene er myntet på NAV-kontor og kommuner, og gir oversikt over de aktivitetene som må utføres for å sikre vellykket sammenslåing. Se sjekklister under beregnet på prosjektleder i NAV, fylkesdirektør i NAV og kommunenes rådmenn. Listene vil også være nyttige for andre som har en rolle i kontor-sammenslåinger.

Erfaringsrapporter

NAV har også utarbeidet fire erfaringsrapporter som vil være til nytte for de som er involvert i slikt sammenslåingsarbeid:

  • NAV Værnes: Rapporten oppsummerer erfaringer fra opprettelsen av NAV Værnes, et interkommunalt samarbeid hvor NAV-kontor i fem kommuner ble til ett, i januar 2016. Se rapporten.
  • NAV Værnes, ett år etter sammenslåingen, rapport 2: I denne rapporten evaluerer vi om kontoret har nådd målene som ble satt før fusjonen. Se rapporten.
  • NAV Sandefjord: Delrapport 1 oppsummerer erfaringene fra sammenslåingen av NAV-kontorene i Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner, i forbindelse med kommunesammenslåingen 1.1.2017. Se rapporten.
  • NAV Sandefjord, ett år etter sammenslåingen, delrapport 2: I denne rapporten ser vi på hvor langt kontoret har kommet i å nå målene som ble satt før sammenslåingen. Se rapporten.
  • NAV Trøndelag: Rapporten beskriver hvordan NAV har jobbet i utredningsprosjektet (forberedelsesfasen) med å slå sammen fylkesadministrasjonene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag til NAV Trøndelag. Se rapport.

Hva er NAVs rolle?

NAV har opprettet Etableringsstøtteprosjektet for å legge til rettet for slå sammen kontorer som følge av kommunereformen. NAV legger vekt på sikker og stabil drift før, under og etter etablering av nye kontorer. Prosjektet utvikler verktøy og lager helhetlig plan for gjennomføring av kommunereformen i NAV. 

Les om partnerskapet mellom kommunene og NAV. Les om fylkesorganisering i NAV. 

Les om hva kommunen må gjøre for at refusjoner fra NAV skal komme riktig fram etter kommunesammenslåingen.

Mer om kommunereformen