Kva er NAV?

  • fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • ein velfungerande arbeidsmarknad
  • rett teneste og stønad til rett tid
  • god service tilpassa brukaren sine føresetnader og behov
  • ein heilskapleg og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning