«Strategi for brukermedvirkning i NAV» drøftes nå i alle linjer og enheter i NAV – og ikke minst i alle brukerutvalgene våre, og respektive brukerorganisasjoner.

Vi har opplevd en enorm utvikling i brukerinvolvering og brukersamarbeid i NAV de siste to-tre årene. Strategien er ment å støtte opp om denne utviklingen og alt det gode arbeidet som pågår. Derfor er det spesielt moro og spennende å sette i gang drøftinger rundt høringsutkastet.

En rekke brukerrepresentanter og NAV-ansatte og ledere fra hele landet, har deltatt på innspillsworkshoper i forbindelse med strategiarbeidet 2017 og 2018. Det er blitt gjort et betydelig arbeid for å samle alle innspill og sette det sammen til det utkastet til strategi som nå foreligger.

Det endelige forslag til strategi legges frem for Sentralt brukerutvalg 10. oktober.

 «Veiviser for brukermedvirkning i NAV»

Underveis i arbeidet har vi også samlet omfattende materiale og erfaringer som viser hvordan brukermedvirkning på system- og tjenestenivå kan gjennomføres.

Vi har fått vite mye om hva som skal til for å lykkes – og fått kjennskap til utallige momenter som skal/kan vurderes.

Dette samler vi i en praktisk veiviser, som blir ferdig høsten 2018.

Kontaktperson: Kristin Skåre, Sekretariat for brukerutvalgene i NAV, kristin.skare@nav.no