Retningslinjer

 • Åpenhet, god kommunikasjon og felles ansvar for å skape gode prosesser.
 • En åpen, likeverdig og involverende dialog der etaten og brukerorganisasjonene jobber sammen for å utvikle kvaliteten i arbeidet, skal ligge til grunn for all brukermedvirkning.
 • Høringer
 • Konferanser
 • Aktiviteter i ”områdeutvalg” (fora opprettet for å sikre brukerkompetanse på spesielt definerte tjenesteområder)
 • Deltakelse i utredninger og arbeidsgrupper
 • Kvalitetsforbedringsarbeid
 • Utviklingsarbeid
 • være et fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjoner i saker som angår tjenestetilbud og service i NAV
 • påse at brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform, ved å utvikle systemer for rapportering og formidling av erfaringer fra medvirkningsprosesser både på individ- og systemnivå
 • drøfte alternative metoder (ref generell eller spesifikk medvirkning) for medvirkning – og gi NAV-forvaltningen råd om arbeidsform ut fra problemstilling og mål.
 • bidra til å utvikle gode styringsparametre for å sikre at brukermedvirkning får prioritet både på individ- og systemnivå
 • gjennomgå og analysere data fra brukerundersøkelser og andre brukererfaringer, og gjøre konklusjoner tilgjengelig som grunnlag for planlegging og styring
 • sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill om virkemiddelbruken i NAV for å støtte intensjonen om mulighet til arbeid og aktivitet
 • stimulere til metodeutvikling, evaluering og kompetanseutvikling knyttet til medvirkningsprosesser
 • være et fast kontaktpunkt for gjensidig informasjon og diskusjoner i saker som angår tjenestetilbud og service i fylket
 • bidra til at brukermedvirkning innarbeides som arbeidsform i NAV både på individ- og systemnivå
 • stimulere til og støtte gode medvirkningsformer i de ulike NAV-kontorene
 • gjennomføre metodeutvikling, evaluering og kompetanseutvikling knyttet til medvirkningsprosesser i fylket
 • innspill til system for kvalitetsutvikling og rapportering
 • drøfte og følge opp resultater fra brukerundersøkelser og andre brukererfaringer i eget fylke
 • sørge for at brukerne/brukerorganisasjonene gir innspill om virkemiddelbruken i NAV for å støtte intensjonen om mulighet til arbeid og aktivitet
 • behandle saker knyttet til arbeidsmarkedet med konsekvens for brukerne
 • følge opp at lokale NAV-kontor tar innspill fra brukere på alvor (serviceklager og andre tilbakemeldinger).
 • sørge for at brukerne / brukerorganisasjonene gir innspill til oppfølging av skjønnsutøvelse i forvaltningen