Direktoratet har utarbeidet nytt mandat for Sentralt brukerutvalg. Dette som følge av anbefalingen fra regjeringens ekspertgruppe om at en brukerrepresentant skal lede Sentralt brukerutvalg.

Mandatene for NAV Fylke, styringsenhetene for NAV Arbeid og ytelser, NAV Familie- og pensjonsytelser, NAV Innkreving, NAV Kontaktsenter og for NAV-kontor er utarbeidet etter samme mal. Dette gjør at mandatene bygger på hverandre i en felles struktur for arbeidet i og samarbeidet mellom brukerutvalgene i NAV.

Det blir opprettet brukerutvalg for NAV Arbeid og ytelser og for NAV Familie- og pensjonsytelser. Aktuelle saker fra NAV Kontroll og NAV Klageinstans blir også tatt opp i disse brukerutvalgene hvis de ikke hører hjemme på sentralt nivå.

Det blir videre opprettet brukerutvalg for NAV Innkreving, og for Styringsenheten for NAV Kontaktsenter.

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging har brukerutvalg på plass både på sentralt nivå, i alle lokale enheter og på bilsentrene. De er derfor ikke omfattet av disse dokumentene, men brukerutvalgene må gjerne benytte malene hvis de finner det hensiktsmessig, eller ta inn elementer fra dem.

Mandat for Sentralt brukerutvalg

Mandat lokale brukerutvalg

Disse mandatene/malene ble lagt fram for Sentralt brukerutvalg 24. september 2015.