2018 har vært et år preget av forbedringsinnsats, og flere områder som hadde svakheter, ble forbedret. Spesialiseringen og vekt på lik kvalitet i ytelseslinjen gir bedre måloppnåelse. Digitalisering og nye systemer forbedrer arbeidsprosesser og dokumentasjon av resultater i hele etaten. Det vil blant annet føre til bedre beslutningsstøtte, færre manuelle kontroller og kortere saksbehandlingstid.

I kapittelet om Styring og kontroll kan du også lese at:

  • Arbeidet med å sikre riktig utbetaling og riktig regnskap har høy prioritet, og NAVs vurdering er at kvaliteten på området er ytterligere forbedret i 2018.
  • NAV stiller miljøkrav i alle anskaffelser og mottok prisen som beste innkjøper fra miljømerket Svanen.
  • Virksomhetsstrategien er oppdatert
  • IT-avdelingen har etablert en responsgruppe for IT-angrep og sikring av IT-infrastruktur.

Les mer i Styring og kontroll, kapittel 4 i Årsrapport 2018.