NAV har i 2017 gjort jevnlige vurderinger og oppdateringer av etatens risikobilde.

De mest kritiske risikoene for 2018 er alvorlige voldshendelser, mangelfull etterlevelse av den nye personvernforordningen og personopplysningsloven, samt ustabilitet i systemløsningene.

I kapittelet om Styring og kontroll kan du lese om at NAV har forbedret flere områder, blant annet:

  • Det har vært arbeidet planmessig med å redusere antall tilbakekrevingssaker, avdekke flere feilutbetalingssaker og hindre at feilutbetalingssaker blir foreldet. 
  • NAV har anskaffet nødvendige verktøy for å sikre dermed lovkravene til digital gjennomføring av anskaffelsesprosesser
  • Kommunereformen medførte at NAV i 2016 avsluttet 467 lokale bankkontoer og erstattet dem med et samlet regnskap for ytelser. Dette forbedrer regnskapskvaliteten
  • Det er gjennomført flere tiltak for å hindre ureglementerte oppslag i fagsystemene, blant annet ansatte vi et personvernombud.

Les mer i Styring og kontroll, kapittel 4 i Årsrapport 2017.