I 2012 la departementet fram Stortingsmelding 13: Utdanning for velferd – Samspill i praksis. Meldingen legger grunnlaget for en helhetlig politikk på området, og omhandler tiltak for å styrke utdanning og forskning på det helse- og sosialfaglige området med utgangspunkt i befolkningens behov for helse- og velferdstjenester.

Et hovedperspektiv i meldingen er at helse- og velferdstjenestene i sterkere grad må tilpasses brukernes behov. På bakgrunn av barnevernsreformen, NAV-reformen og Samhandlingsreformen blir dagens profesjonsutdanninger vurdert opp mot fremtidige kunnskaps- og kompetansebehov, hvor samhandling på tvers av tjenesteområder og profesjoner står sentralt.

Kunnskapsdepartementet har iverksatt et arbeid for å følge opp forslagene i stortingsmeldingen. Følgende tiltak er relevante for NAV:

 • Felles innhold på tvers av profesjonsutdanningene.
 • Praksisstudier:
  • Utarbeidelse av kvalitetskriterier og relevans. Oppdrag gitt til Universitets- og høgskolerådet.
  • Vurdere en tyngdeoverføring av praksisplasser til førstelinjen gjennom lovforankring og ny finansieringsordning.
 • Styrke sosialfagenes kompetanse på tvers av dagens tre profesjonsutdanninger. Oppdrag gitt til Universitets- og høgskolerådet.
 • Opprette et nytt system for kompetansekrav i profesjonsutdanningene. Målet er at det nye systemet skal erstatte dagens rammeplaner.

 Oversikt over tiltaksområdene finner du i Oppfølging til Stortingsmeldingen.

Samspillsrådet

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et Samspillsråd som skal drøfte prinsipielle og overordnede temaer og gi råd til det videre arbeidet. Samspillrådet består av representanter for berørte departementer, direktorater, universitets- og høgskolerådet, og partene i arbeidslivet.

 • Mandat for Samspillsrådet
 • Referat fra møte i Samspillsrådet 22.10.13
 • Referat fra møte i Samspillsrådet 28.01.13