UHR har opprettet ulike råd og utvalg for ulike utdanningskategorier. Ett av disse er Nasjonalt fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagsutdanning (NFE-HS). I 2012 ble Samarbeidsorganet NAV og NFE-HS (tidligere NRHS) opprettet. Hensikten var å styrke kvalitet og relevans i utdanning og forskning på arbeids- og velferdsområdet og bidra til kompetanseutvikling i NAV. Du kan lese mer om NFE-HS her.

En viktig oppgave for samarbeidsorganet er å planlegge og arrangere de nasjonale samarbeidskonferansene mellom NAV og NFE-HS. Samarbeidsorganet består av representanter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Fylke, NAV-lokal, Universitetet i Nordland, Universitetet i Agder, NTNU, NFE-HS, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunenes sentralforbund (KS) og studentorganisasjonene.

Felles innhold i profesjonsutdanningene

I januar 2015 fikk Universitets- og høgskolerådet i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utarbeide forslag til felles innhold i de helse- og sosialfalige grunnutdanningene. Oppdraget kom som en oppfølging til Stortingsmelding 13 - Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Formålet var å sikre at kandidatene får nødvendige kunnskaper om helheten i helse- og velferdstjenestene, om lover og regler og om viktige samfunnsutfordringer. Felles innhold i de ulike utdanningene skal også sikre grunnleggende kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å ta i bruk velferdsteknologi og evne til kritisk og etisk refleksjon.

NAV deltok både i styringsgruppen og prosjektgruppen. Her finner du prosjektrapporten.

Tettere samarbeid med BSV-utdanningene

Som en oppfølging av Stortingsmelding 13 – Utdanning for velferd. Samspill i praksis, fikk NFE-HS på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ansvaret for nasjonal koordinering og gjennomføring av prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Prosjektet skulle bidra til å styrke grunnlaget for et tettere samarbeid mellom tjenestefeltet og de såkalte BSV-utdanningene: barnevernspedagogikk, vernepleie og sosionom. I denne forbindelse ble det opprettet et dialogforum med deltakelse fra berørte direktorater, utdanningene, FO og KS. Sluttrapporten fra prosjektet ble publisert i 2015.

Prosjekt Kvalitet i praksisstudier

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har UHR startet opp arbeidet med organisering og gjennomføring av prosjektet Kvalitet i praksisstudier. Prosjektet inngår som en viktig del av KDs og de andre departementenes arbeid med oppfølging av Stortingsmelding 13: Utdanning for velferd. Samspill i praksis. Arbeids- og velferdsdirektoratet deltar i styringsgruppen, mens NAV Sogn og Fjordane deltar i prosjektgruppen.