NAV har et viktig samfunnsoppdrag i å få flere i jobb og færre på stønad. Vi forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. De fleste nordmenn kommer i kontakt med NAV en eller flere ganger i livet, og de fleste har et forhold til oss og jobben vi gjør. Dette gjør at mange forskere ønsker å undersøke problemstillinger som handler om oss eller vårt ansvarsområde.

Vårt utgangspunkt er at vi stiller oss positive til å bli forsket på. Vi trenger mer kunnskap om hva som virker, og om effekter av våre metoder og virkemidler. Samtidig kan det være utfordrende for det enkelte NAV-kontor å håndtere henvendelser fra forskere i en travel arbeidshverdag, eller å stille ansatte til disposisjon som informanter. Vi oppfordrer derfor forskere som ønsker å forske på NAV til å kontakte oss for en dialog om ressursbehov og hva som vil være den mest hensiktsmessige fremgangsmåten for det aktuelle prosjektet.

Hva kan vi bistå med?

  • Oversikt over hva som allerede finnes av forskning på vårt fagområde.
  • Vurdere om den aktuelle prosjektideen lar seg gjennomføre: Er dataene tilgjengelige? Er ønsket ressursbruk fra NAVs side overkommelig?
  • Gi råd om forskningsspørsmål og metode.
  • Formidle kontakt med riktig enhet i organisasjonen.

Trenger du data fra NAV?

Forskere kan bestille anonymisert statistikk fra NAV. Anonymisert statistikk er grupperte data og ikke individdata, hvor gruppene inneholder flere enn 3 observasjoner. NAV tar betalt for større statistikkbestillinger, men vi gir alltid beskjed om en eventuell fakturering i forkant.

Bestillinger og spørsmål vedrørende statistikkuttrekk sendes til nav.statistikk@nav.no

Hvis du vil bestille data fra FD-Trygd, se www.ssb.no for mer informasjon.

Utlevering av data som er underlagt taushetsplikt

For å bestille individdata eller andre data som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, må forskeren søke NAV om dispensasjon fra taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 d (opplysninger til bruk for forskning). Du finner søknadsskjema og mer informasjon om bestemmelsene i regelverket her.

Hvordan kontakter du oss?

Du kan sende en e-post til fou@nav.no

Eller ringe en av oss:

Niels Wulfsberg: 979 50 665

Helle C. Sundby: 997 06 527

Lise Klette: 938 57 920

Fredrik Aasgaard: 419 03 041