• AAP-mottakeres brukerløp i helsetjenester og NAV, Proba samfunnsanalyse (2018-2020)

En analyse av tilbudet til fire grupper AAP-mottakere (depresjon, unge med psykiske lidelser/rus, ME og rygglidelser), og deres arbeidstilpasning. Den metodiske tilnærmingen omfatter både analyser av registerdata og kvalitative data.

Prosjektleder: Helene Berg


  • HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? NAV Troms (2018-2022)

Prosjektet vil undersøke om en forebyggende, integrert intervensjon i form av kunnskapsformidling på arbeidsplassen kan gi økt mestring og arbeidsdeltakelse. Intervensjonen er en del av konseptet HelseIArbeid, utviklet i et samarbeid mellom NAV Arbeidslivssenter Troms og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Evaluering basert på både kvalitative og kvantitative metoder, ved UiT- Norges arktiske universitet.

Prosjektleder: Nils Fleten


  • Hvordan kan man utvikle en god langtidsoppfølgingsmodell på tvers av arbeids- og helsesektorene for å bistå hjerneslagsrammede til å vende tilbake til arbeidslivet? Bergen kommune (2018-2019)

Første ledd i en større studie som skal munne ut i ny langtidsoppfølgingsmodell forankret i ordinære arbeids- og helsetjenester, med økt brukermedvirkning og samhandling på tvers av tjenestene. Målet er økt arbeidsdeltakelse blant hjerneslagsrammede.

Prosjektleder: Silje Mæland


  • Hvordan påvirker en samhandlingsmodell med tverrfaglig helseteam bruk av ytelser fra NAV sammenlignet med ordinært helsetilbud ved fastleger og psykisk helsevern? Akershus universitetssykehus (2018-2019)

Prosjektet skal undersøke på hvilken måte og i hvilken grad eventuelle endringer i helsetilbud, samhandling og helse påvirker bruk av NAV-ytelser.

Prosjektleder: Torleif Ruud


  • IPS+ Kan kombinasjonen av metodikk fra IPS og JMO hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser ut i arbeidslivet? Oslo Universitetssykehus (2018-2020)

Utprøving av IPS i kombinasjon med JMO på personer i alderen 17-30 år med tidlig psykoselidelse, sammenlignes med ordinær oppfølging. Effektevaluering ved kvasieksperimentell studie, basert på registerdata og kvalitative data.

Prosjektleder: June Lystad


  • Samsnakk - en ny samhandlingsmodell for helse og arbeid hos sykmeldte/AAP-mottakere, St. Olavs hospital HF (2018-2020)

Utvikler ny, strukturert samhandlingsmodell for sykefraværs/AAP-oppfølging gjennom metoden "Intervention Mapping". Målgruppen er pasienter med sammensatte helse- og livsutfordringer som trenger et koordinert tilbud. .

Prosjektleder: Gunn Marchand


  • Individuell jobbstøtte for pasienter med langvarig smerte, OUS (2016-2018)

Prosjektet vil undersøke om IPS integrert med tverrprofesjonell smertebehandling vil føre til økt arbeidsinkludering i det ordinære arbeidsmarkedet. RCT-studie av 100 pasienter med langvarig smerte. 

Prosjektleder: Silje Endresen Reme (silje.reme@psykologi.uio.no)