Forskere fra Fafo har sett nærmere på hvordan rekruttering av nyansatte skjer i norsk arbeidsliv, og hvordan virksomhetene begrunner praksisen. Analysene bygger på en spørreundersøkelse blant ledere og HR-rådgivere i norske virksomheter, samt kvalitative intervjuer med fem rekrutteringsbyråer. I tillegg har forskerne fulgt seks rekrutteringsprosesser fra stillingsutlysning til ansettelse.

De finner blant annet:

  • Fremgangsmåten virksomhetene benytter når de rekrutterer, er påfallende stabil: Sju av ti arbeidsgivere svarer at de gjør som de alltid har gjort når de ansetter nye medarbeidere.
  • Samtidig er de positive til testenes verdi som rekrutteringsverktøy. Rundt halvparten oppgir at de tror tester kan bidra til å redusere risikoen for feilansettelser.
  • Bruk av tester er imidlertid langt fra vanlig. Bare 14 prosent av de spurte oppgir at de pleier å bruke tester når de ansetter medarbeidere i høyere stillinger, og kun åtte prosent oppgir at de bruker tester jevnlig.
  • Jobbintervjuet og referansesjekk ser ut til å fortsatt være de viktigste elementene i ansettelsesprosessen.
  • Mange arbeidsgivere er skeptiske til tester, og stoler mest på magefølelsen.
  • Selv om mange virksomheter har en strukturert tilnærming til hvordan de skal skaffe informasjon om jobbsøkerne, har de færreste en plan for hvordan de skal vekte ulik informasjon som CV, intervju og testresultater opp mot hverandre. Inntrykket de danner seg under intervjuet trumfer da lett annen informasjon.

Forskerne tar til orde for økt profesjonalitet i rekrutteringsprosessen, i betydningen god og riktig begrunnet utvelgelse. De viser til at rekruttering i prinsipp handler om forskjellsbehandling, i det alle ikke kan få jobben, men at utvelgelsen bør skje på rett vis.

Les hele rapporten Rettmessig forskjellsbehandling? Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser.