• Digital ekskludering i NAV - hvem, når hvorfor? Sintef (2019-2021)

Gjennom kvantitativ og kvalitativ metode vil prosjektet forsøke å finne hvilke brukergrupper som har utfordringer med digitale løsninger i NAV, i hvilken situasjon får disse problemer med eksisterende løsninger og hva er det med dagens løsninger som ikke passer til behovene i disse brukergruppene og hva kan gjøres i forbedringsarbeidet 

Prosjektleder: Trude Mariane Midtgård (trude.midtgard@sintef.no)

  • Kunnskap om kommunikasjon: Fra best practice i dag til effektive digitale løsninger i fremtiden, SNF (2019-2021)

Avdekke årssakssammenhenger mellom digitalisering av brukerinteraksjon (og kommunikasjonen rundt denne) og brukernes utfall i lab (forståelse, prestasjon, opplevelse av interaksjonen, osv). Metodisk skal dette gjøres ved å invitere NAV-brukere inn i en eksperimentlab

Prosjektleder: Kjetil Bjorvatn (kjetil.bjorvatn@nhh.no

  • Saksbehandlere, automatisert innsatskategorisering og arbeidssøkeres overgang til arbeid, UiO, Økonomisk institutt (2019-2021)

Prosjektet vil vi undersøke om det finnes systematiske forskjeller på tvers av individuelle saksbehandlere i NAV, tallfeste i hvilken grad slike forskjeller mellom saksbehandlere resulterer i forskjeller i arbeidsmarkedsutfallene til arbeidssøkere, og undersøke om en endring i retningslinjer for oppfølgning av arbeidssøkere som innebar en mer automatisert innsatskategorisering ved utfylling av en digital aktivitetsplan hadde en effekt på denne sammenhengen

Prosjektleder: Gaute Torsvik (gaute.torsvik@econ.uio.no)

  • Virtuelle praksisplasser VR/AR: videreføring og utprøving, NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring (2019-2021)

Videreutvikle metodologi/konsept for en virtuell praksisplass og jobbsmak i VR for flere yrker, utover tidligere utviklet fiskeri, slik at brukere får flere bransjer å velge mellom og utprøve løsninger på NAV-kontorer og skoler.

Prosjektleder: Ekaterina Praslova-Førland (ekaterip@ntnu.no)

  •  Muligheter og begrensninger ved digitalisering av sosiale tjenester, Proba (2019-2021)

Kvalitativt prosjekt som skal gi økt kunnskap om hvordan digitalisering av tjenestene og brukerdialogen knyttet til økonomisk sosialhjelp (primært NAVs prosjekt Digisos) påvirker brukere og saksbehandler.

Prosjektleder: Trude Thorbjørnsrud (tt@proba.no)

  •  Bruken av digital aktivitetsplan, Proba (2019-2020)

Utforskende prosjekt som vil belyse ulike sider ved bruken av digital aktivitetsplan i ulike brukergrupper, hvilken betydning den har for oppfølgingsløp, kommunikasjon og samhandling.

Prosjektleder: Helene Berg (hb@proba.no

  • Effektevaluering av "Raskt i jobb" for flyktninger - en randomisert kontrollert studie, Uni Research Helse (2017-2020)

Effektanalyse av tiltaket "Raskt i jobb". Tiltaket tilbyr Individuell jobbstøtte (IPS) til bosatte flyktninger i introduksjonsprogrammet i Bergen kommune. 

Prosjektleder: Vigdis Sveinsdottir (visv@norceresearch.no)

  • Planlegging og påminnelser: Små dytt for å hjelpe unge videre i livet, Centre for applied research at NHH (SNF) (2017-2019)

Effektevaluering av en mer omfattende aktivitetsplan enn dagens - en livsplan - som bl.a. følges opp gjennom SMS-påminnelser (nudging). Rettet mot målgruppen unge NAV-brukere 20-29 år.

Prosjektleder: Kjetil Bjorvatn (kjetil.bjorvatn@nhh.no

  • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler, Høgskolen i Innlandet (2017-2019)

Kartlegger suksessfaktorer og forbedringspotensial i implementeringen av NAVs kanalstrategi.

Prosjektleder: Svein Bergum (svein.bergum@inn.no)

  • Informasjon og økonomiske insentiv i ny uføretrygd: Et informasjonseksperiment med selvbetjeningsløsningen, SSB (2015-2018)

Dette prosjektet tar sikte på å gi ny kunnskap om betydningen av informasjon om økonomiske insentiver i ny uføretrygd. Vil undersøke om bruk av selvbetjeningsløsning og mer informasjon om avkortningsreglene kan bidra til å få flere til å prøve seg i arbeid.

Prosjektleder: Andreas Ravndal Kostøl (kos@ssb.no