Statens årlige utgifter til sykepenger er betydelige, med utbetalinger på 39 milliarder kroner i 2016. Samme år fattet NAV vedtak om feilutbetaling av sykepenger på 107 millioner kroner. Dette utgjør 0,3 prosent av den totale summen. I tillegg kommer feilutbetalinger som ikke blir avdekket, såkalte mørketall. Feilutbetalinger kan skyldes bevisste og ubevisste feil fra bruker og eventuelt arbeidsgiver, eller feil fra NAV.

Formålet med denne kartleggingen har vært å belyse omfanget av feilutbetalinger, vurdere årsakene og identifisere mulige tiltak for å motvirke dem. Analysen er avgrenset til utbetalinger av sykepenger som ikke samsvarer med regelverket, ut fra på sykmeldingen som foreligger fra fastlegen. Feilutbetalinger som alene skyldes at sykmeldingen er feilaktig, er ikke inkludert i analysen.

Analysen omfatter både anslag på omfanget av feilutbetalinger som avdekkes av NAV, og anslag for mørketall. Vurderingen av omfang er basert på ulike datakilder: en randomisert utvalgsundersøkelse gjennomført av NAV Kontroll, en spørreundersøkelse blant erfarne saksbehandlerne i NAV, registerdataanalyser av feilutbetalinger og sykepengesaker, og dybdeintervjuer med representanter for ulike deler av NAV.

I rapporten anslås omfanget av feilutbetalinger av sykepenger til å ligge på mellom 150 og 550 millioner kroner årlig, trolig rundt 300 millioner kroner. Det tilsvarer 0,8 prosent av alle sykepengeutbetalingene, et lavere tall enn tidligere anslag både fra Norge og fra Sverige. Disse inkluderte imidlertid feilutbetalinger som skyldtes uriktige sykmeldinger. Derfor er de ikke direkte sammenlignbare med anslagene i denne rapporten.

Rapporten beskriver også hvordan NAV kan redusere feilutbetalinger av sykepenger i framtiden. Forslagene kan sammenfattes i fire punkter:

  • Styrke opplæringen og bedre samarbeidet mellom ulike enheter i NAV
  • Forbedre datasystemene
  • Øke kvaliteten i saksbehandlingen
  • Forenkle regelverk og øke sanksjonsmuligheter ved feilutbetalinger

Les hele rapporten Kartlegging av omfanget av feilutbetalinger på sykepengeområdet