I denne delrapporten fra forsknings- og utviklingsprosjektet "Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet" oppsummerer Østlandsforskning funn fra første fase. Forskerne har undersøkt drivere, barrierer og mulighetsrom for samarbeid med utgangspunkt i en kartlegging av fire casekommuner: Lillehammer, Gjøvik, Ringsaker og Hamar.

De fire kommunene har mange likhetstrekk når det gjelder størrelse, næringsstruktur og befolkningssammensetning. Samtidig viser kartleggingen at det er stor variasjon i løsninger som er valgt for introduksjonsordningen i de fire kommunene.

Rapporten dannet grunnlag for et utviklingsverksted med deltakerkommunene og samarbeidende aktører, hvor målet var å identifisere aktuelle tiltak for neste fase. I denne fasen skal tiltakene prøves ut og følgeevalueres av Østlandsforskning. Prosjektets samlede resultater presenteres i en sluttrapport våren 2018.

Les delrapporten Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet