Utlysning av NAVs FoU-midler for 2020: Ni prosjektskisser går videre i konkurransen

Første runde i tildelingen av NAVs FoU-midler for 2020 er avgjort. Ni prosjektskisser får støtte til videreutvikling frem mot andre runde i konkurransen.

NAV gjennomfører årlige, åpne utlysninger av FoU-midler til forskningsprosjekter som bidrar til ny og relevant kunnskap innenfor våre tematiske satsingsområder. I år etterlyste vi prosjekter som kan bidra til utvikling og forbedring av NAVs samhandling med brukere, et tema som åpenbart interesserer mange solide forskningsmiljøer. Vi mottok i alt 51 prosjektskisser innen søknadsfristen i februar, med et vidt spenn i både problemstillinger og metoder. 

Som en følge av koronapandemien ble prosessen beklageligvis forsinket. Nå er første runde avgjort på overtid, og det er klart at følgende ni skisser går videre til neste runde:

  • Demokratiske algoritmer: Hvordan oppnå legitimitet og rettferdighet i automatiserte beslutningsprosesser i offentlig forvaltning? NORCE
  • Digital samhandling mellom NAV og brukere 18-22 år, OsloMet SIFO
  • Fortere tilbake i jobb, SNF
  • Frida@work: responsible chatbot use in NAV, Universitetet i Oslo
  • Hvilke tjenester bør digitaliseres og hvordan? En analyse fra brukerperspektiv av hvilke offentlige tjenester som egner seg for digitalisering, Universitetet i Agder 
  • Inkluderingskompetanse som samskaping mellom NAV-veiledere og mentor, OsloMet AFI
  • Kanaler til NAV: Informasjon og tilgang for innvandrere med begrensede norskspråklige og digitale ferdigheter, NIBR
  • Motivasjon og motløshet: En kvantitativ kartlegging av hvordan brukere opplever møtet med NAV, Fafo
  • Tilgjengelige tilbakemeldinger, Norsk Regnesentral

Fra skisse til søknad 

Søkerne bak prosjektskissene som nå går videre, kan imidlertid ikke være sikre på at prosjektet vil få tildelt støtte i neste runde. I første omgang blir søkerne invitert til å utvikle skissene til fullverdige søknader som kan delta i andre runde av konkurransen.

I utviklingsfasen får forskerne tilgang til dialog med aktuelle fagmiljøer i NAV, og mer detaljert informasjon om utviklingsprosjekter, prosesser og tilgjengelige data. På bakgrunn av dette kan de jobbe videre med å utvikle problemstillingene og justere metodene i prosjektet. 

Søknadsfristen er medio august. 

Deretter følger en ny vurdering av hvilke av de foreslåtte prosjektene som har størst potensial til å gi ny og nyttig kunnskap for NAV.

Har du spørsmål om utlysningen? Send e-post til fou@nav.no