Prosjektet er gjennomført av OsloMet ved Institutt for sosialfag og AFI, i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektets formål har vært å bidra til at foreldrene i lavinntektsfamilier kommer ut i arbeid, en bedring av familieøkonomien og boligsituasjonen og at barnas situasjon forbedres.

På lang sikt er målet å redusere faren for at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier blir økonomisk og sosialt marginalisert som voksne. Familiene som har deltatt i forskningsprosjektet er familier der foreldre mottar økonomisk sosialhjelp.

Oppfølging av familiekoordinator

Familiene ble tilfeldig trukket ut og har fått oppfølging av en familiekoordinator, som har koordinert oppfølgingen av foreldrene både internt på NAV-kontoret og eksternt med andre tjenester i kommunen. Innsatsområdene familiene har fått helhetlig oppfølging innenfor er arbeid, bolig, økonomi og barnas situasjon.

78 prosent av familiene har innvandrerbakgrunn med hovedvekt fra landene Somalia, Eritrea, Irak og Afghanistan. 49 prosent har grunnskole eller lavere utdanning. Familiene som har fått tettere og mer helhetlig oppfølging er sammenlignet med familier som får vanlig oppfølging av NAV.

Har ikke gitt bedre resultater

Resultatene fra forskningen viser at familier som har deltatt i prosjektet ikke har oppnådd bedre resultater innenfor områdene arbeid, inntekt og sosialhjelp på kort sikt, sammenlignet med familier som får vanlig oppfølging fra NAV.

Spørreundersøkelser til foreldrene som har mottatt oppfølging viser derimot at de selv opplever fremgang på alle målområder etter prosjektdeltagelse, og at familiesituasjon i sin helhet er blitt bedre. Forskerne peker også på at prosjektet har bidratt til å øke NAVs omdømme og barneperspektivet i kontorene som har deltatt.

– Funnene overrasket oss, men har samtidig gitt en viktig innsikt i hvem familiene er, og hvilke behov de har. Samtidig ser vi at det er mye vi enda ikke har fått svar på. Vi vil arbeide videre med å se hva slags implikasjoner funnene har for NAV, og dele kunnskapen med andre fagmiljøer og forskere, sier prosjektleder Ingrid Raab i NAV.