Forskningsorganisasjoner (etter Forskningsrådets definisjon og krav) kan søke om støtte til gjennomføring av prosjekter. Støtten gis som bidragsfinansiering, og kan dekke hele eller deler av prosjektkostnadene. Vi lyser ut inntil 15 millioner kroner totalt for 2020. Prosjektene kan gå over flere år, men vi gjør oppmerksom på at vi kun tildeler støtte for ett år av gangen ettersom midlene er avhengig av bevilgning over statsbudsjettet.

Tema for utlysningen: Samhandling med brukerne

NAV skal bidra til at flere kommer i arbeid og færre på stønad, og samtidig sørge for at de som trenger det, får rett ytelse til rett tid gjennom en pålitelig og effektiv forvaltning. For at NAV skal lykkes i å løse samfunnsoppdraget, er det helt avgjørende at vi får til en effektiv og god samhandling med brukerne. 

NAV møter et stort antall brukere hver dag gjennom digitale selvbetjeningsløsninger på nav.no, et vedtak i postkassen, en telefonsamtale eller ansikt til ansikt på et NAV-kontor. Våre brukere omfatter både personbrukere som har behov for informasjon, tjenester eller ytelser, og arbeidsgivere som for eksempel har oppfølgingsansvar eller ønsker støtte til å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. 

NAV har som strategi at flest mulig skal kunne bruke de digitale selvbetjeningsløsningene og møte enklere og mindre tidkrevende søknadsprosesser. Dette skal frigjøre ressurser som kan settes inn der behovet for utvidet bruker- og arbeidsgiverkontakt er størst. De klart fleste brukerne skal altså selv kunne levere søknader om ytelser digitalt, finne relevant informasjon på nav.no, samhandle med sin veileder gjennom digital oppfølgingsplan, samt kunne bruke telefon og chat ved behov. Brukere som har noe oppfølgingsbehov skal ha tilgang på arbeidsrettede tjenester digitalt og støtte på telefon ved behov, mens brukere med sammensatte oppfølgingsbehov skal ha tilpasset arbeidsrettet støtte via fysiske møter, telefon og digitale flater.

NAV vil utnytte de nye mulighetene teknologien gir for å løse samfunnsoppdraget på bedre måter. Vi utvikler nye løsninger som gir personbrukere og arbeidsgivere mulighet til kontakt med oss gjennom digitale løsninger, og vi bygger saksbehandlingsløsninger med høy grad av automatisering. Utviklingsprosjektene handler i stor grad om å gjøre det enklere for brukerne å være i kontakt med NAV. Samtidig jobber vi med å forbedre de fysiske brukermøtene og veilednings- og oppfølgingstilbudet gjennom kunnskapsbasert praksis og økt kompetanse. 

Hva ser vi etter?

For å utvikle NAVs tjenester videre i den retningen vi ønsker, trenger vi mer kunnskap om hvordan brukerne opplever møtet med NAV fra første til siste kontaktpunkt. Vi ønsker prosjektforslag som kan bidra til å forstå og definere problem knyttet til dagens tjenester. Det kan også være bidrag til å forstå hvilke effekter nye tjenester har på brukere, både på kort og lengre sikt, og hvordan de varierer for brukere med ulike behov.

Problemstillinger kan rette seg mot hele eller deler av en tjeneste. De kan også omhandle prosesser som ikke bruker møter direkte, men som legger premisset for videreutvikling av samhandlingen. Et eksempel på sistnevnte kan være automatisering av en tjeneste eller funksjon som indirekte påvirker brukers opplevelse. Vi har også kunnskapsbehov om hvordan vi best kan utforme nettsider og mobilapplikasjoner slik at de tar hensyn til varierende funksjonsevne hos innbyggerne.  

Andre eksempler er hvordan digitale tjenester kan dekke brukernes behov for forutsigbarhet og bekreftelse på at de har gjort det de skal gjennom hele prosessen med NAV, og hvordan brukerne kan forstå hvilke rettigheter og plikter de har ved hjelp av digitale løsninger. Det er også behov for mer kunnskap om samspillet mellom de ulike måtene vi møter brukerne, og det er viktig å forstå brukere som på ulikt vis ikke får sine behov dekket av dagens tjenester og hvilke endringer som kan gjøre deres tjenestetilbud bedre. Personer som har behov for flere tjenester har i dag en for tidkrevende samhandling med NAV og vi trenger mer kunnskap om hva som kan være gode løsninger. 

Videre melder nye kunnskapsbehov seg med NAVs ambisjoner om automatisering av saksbehandlingsløsninger. Automatisering kan gi brukerne kortere eller ingen saksbehandlingstid, og øke muligheten for mer tilpassede tjenester, men vi trenger et godt kunnskapsgrunnlag når vi utvikler løsningene og lager algoritmene. Det er også viktig med tanke på å kunne utvikle et hensiktsmessig samspill mellom automatisk og manuell saksbehandling. 

NAV skal fortsatt møte brukerne ansikt til ansikt. Vi trenger kunnskap som bidrar til å utvikle veiledningssamtalene, og om hva som er virksomme oppfølgingsmetoder for å støtte brukere over i arbeid. 

Prosjektene som blir tildelt støtte, må i tillegg til å kunne gi grundige svar med egnet vitenskapelig metode, ta sikte på å formidle forskningsresultater raskest mulig. Dette for å øke sannsynligheten for at de kan påvirke videre beslutninger i tjenesteutviklingen. Særlig gjelder dette for prosjekter som studerer problemstillinger innen digital tjenesteutvikling. I vurderingen av prosjektskissene vil vi derfor også vektlegge fremdriftsplan og arbeidsintensitet i prosjektet. 

Søknadsprosessen: Utvikling av prosjekter i to steg

Vi vil støtte prosjekter som har vitenskapelig interesse og nytte for NAVs videre tjenesteutvikling. For å legge til rette for utvikling av slike prosjekter, vil søknadsprosessen skje i to steg.

Søkere må først levere en overordnet prosjektskisse etter følgende mal, som beskriver hvilke typer problemstillinger prosjektet kan gå inn i, mulige forskningsdesign/-metode og hvilken relevant kompetanse forskeren(e) har. I vurderingen av prosjektskissene vil NAV legge mest vekt på potensialet forskningsdesignet/-metoden har til å gi svar som er viktig for tjenesteutviklingen – enten for å forstå eksisterende tjenester eller videre utvikling. En nærmere konkretisering av forskningsspørsmålene kan skje i søknadens andre fase. 

Forskerteamene bak prosjektskissene som velges ut, får mulighet til å levere en komplett søknad gjennom en videreutvikling av skissen. I denne fasen får forskerne tilbud om møter med relevante ressurspersoner i NAV, og informasjon i form av mer detaljerte beskrivelser av kunnskapsbehov, tjenestene, utviklingsprosesser som foregår og data NAV har eller kan frembringe. NAV vil kompensere forskerne for arbeidstimene brukt i denne fasen opp til kr. 45 000 inkl. mva. 

Vi understreker at en godkjent prosjektskisse ikke nødvendigvis innebærer at den komplette søknaden blir innvilget. Vi vil kun støtte prosjekter med høy vitenskapelig kvalitet og relevans. Den utlyste summen på 15 millioner er øvre ramme for tildeling til nye prosjekter i 2020.Viktige milepæler i prosessen:

  • Utlysningsseminar ble avholdt på Litteraturhuset i januar. Se opptak av arrangement på Facebook, og finn alle presentasjonene fra seminaret under relatert informasjon.
  • Fristen for å levere prosjektskisse er 12. februar 2020.
  • Søkerne blir innen første halvdel av mars informert om de går videre.
  • Fristen for å levere komplett søknad er 24. april. 
  • Søkerne blir innen første halvdel av mai informert om de får tildelt støtte.

Du finner mal for prosjektskissen under relatert informasjon. Signert søknad i pdf-format sendes til fou@nav.no innen utgangen av 12. februar 2020. 

Forutsetning for støtte 

Søknaden må være forankret i prosjektansvarlig organisasjon. Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. NAV forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Støtte til «foretak» utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).