Hva har forsøket gått ut på?

Hensikten med forsøket "Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" har vært å utvikle kunnskapsbasert praksis gjennom et likeverdig samarbeid mellom praksisfelt, brukere, forskere og undervisning. Forsøket pågikk fra 2013-2016, og omfattet flere lokalt drevne forsknings- og utviklingsaktiviteter. Arbeids- og velferdsdirektoratet koordinerte prosjektet, som ble iverksatt på initiativ fra Arbeids- og sosialdepartementet.  

Fire fylker deltok i prosjektet: Sør-Trøndelag, Rogaland og Østfold i samarbeid med Buskerud. Utprøvingene har foregått på ti ulike praksisarenaer i disse fylkene - ni NAV-kontor og ett jobbsenter. I tillegg til å utvikle og ta i bruk kunnskapsbaserte metoder i brukeroppfølgingen, skulle deltakerne i prosjektet også utvikle et system for læring mellom aktørene. En del av oppdraget var også å dokumentere utviklingsarbeidet i såkalte kunnskapsbeskrivelser.

Du finner kunnskapsbeskrivelser fra de ulike lokale forsøkene i menyen til høyre på siden. Der finner du også sluttrapporter fra fylkene som deltok i prosjektet.

Evaluering av forsøket

Forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Proba samfunnsanalyse har samarbeidet om å evaluere forsøket. Ifølge forskerne har erfaringer fra PKU betydelige implikasjoner for NAVs videre arbeid med innovasjon, utvikling og læring. Dette kan du lese mer om i evalueringsrapporten Samarbeidsdrevet innovasjon i NAV.

AFI og Proba har tidligere publisert en delrapport fra evalueringen, med deskriptive gjennomgang av prosjektene: Evaluering av forsøket «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor».

Organisering

De fylkesvise prosjektene ble styrt gjennom en styringsgruppe med eierskap fra fylkesnivået gjennom et tett samarbeid mellom Fylkesmannen og NAV-fylke.

Utviklingsarbeidet har foregått i samarbeid mellom fire parter: praksisfeltet, brukere og brukerorganisasjone, forskere og folk fra utdanningsinstitusjonene. Universitetene og høyskolene som deltok i forsøket var Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST), NTNU, Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen i Østfold (HiØ).

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder Arbeids- og velferdsdirektoratet: Anne Høgetveit.Epost: Anne.Hogetveit@nav.no  Tlf: 21 07 04 44Mobil: 977 48 278

Prosjektleder Sør-Trøndelag: Ann Kristin LøeEpost: Ann.Kristin.Loe@nav.no Tlf: 73 43 71 37Mobil: 466 30 130

Prosjektleder Østfold: Erna Haug, Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse- og sosialfagEpost: erna.haug@hiof.noTlf: 69 30 31 21Mobil: 952 15 694

Prosjektleder Rogaland: Aase Bø-Rygg, Universitetet i Stavangeraase.bo-rygg@uis.noMobil: 473 30 903