Roller og ansvar mellom de ulike aktørene i oppfølging av ungdom i videregående skole

Ulike modeller for tverrfaglig/tverretatlig samarbeid

Minoritetsspråklige elever og gjennomføring av videregående opplæring

Arbeidsmåter og metoder i arbeid med ungdom

Forståelse og bruk av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen til ungdom under videregående opplæring

Tverrsektoriell ledelse

Ulike modeller for tverrfaglig/tverretatlig samarbeid