NAV-veileder i videregående skole

Forsøket med NAV-veileder i videregående skole ble etablert i 2013, og avsluttes sommeren 2019. Forsøket er et samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Formål

  • Forebygge frafall i videregående opplæring og integrere ungdom i arbeidslivet.
  • Få kunnskap om behov for, og bruken av, tiltak og tjenester fra NAV i kombinasjon med tilrettelagt opplæring fra fylkeskommunen.
  • Prøve ut en modell for tverrsektorielt samarbeid.
  • Få kunnskap om omfanget av levekårsproblemer og sosiale problemer blant elever i videregående skole.

Målgruppe

Målgruppen har vært ungdom mellom 15 og 21 år som står i fare for å avbryte videregående opplæring, eller som står utenfor utdanning og arbeidsliv.

Hvordan ble forsøket rigget?

Det ble etablert 7 piloter i 2013-2014. Arbeids- og velferdsdirektoratet fullfinansierte da inntil to stillinger med NAV-veiledere på videregående skoler. Høsten 2015 ble forsøket utvidet, og minimum en pilot ble etablert i hvert fylke. I 2015 var alle landets fylker representert i forsøket, med til sammen 28 piloter. Det nasjonale forsøket med piloter sluttføres sommeren 2019.

Felles for pilotene er at NAV-veilederne både jobber ved den videregående skolen og på NAV-kontoret hvor de er ansatt. NAV-veiledernes arbeid med elevene er en integrert del av skolens elevoppfølging. NAV-veilederen er lett tilgjengelig for elevene, og tjenesten bygger på prinsipper om tidlig intervensjon, forebygging og oppsøkende arbeid.

Det er NAV-leder som har personaloppfølging og ansvar for tiltak og tjenester som NAV-veilederen yter. Det er et tett samarbeid mellom rektor og NAV-leder om veilederens oppgaver og tidsbruk. Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet bygger på tre hovedprinsipper:

  • konkret kjennskap til de samarbeidene sektorenes tiltak og tjenester
  • en felles arena for operativt samarbeid
  • lederforankrede avtaler

Å lede dette tverrfaglige og tverretatlige arbeidet på lokalt og nasjonalt nivå, er en arena for kunnskapsutvikling for begge de involverte direktoratene.

Oppfølgingen er en kombinasjon av individuelt tilrettelagt opplæring fra utdanningssektoren, i kombinasjon med helhetlige oppfølgingstjenester fra NAV. Elever som har behov, og fyller eventuelle betingelser for NAVs tjenester, tiltak og virkemidler skal kunne tilbys dette av NAV-veileder.

NIFU har gjennomført en effektanalyse av forsøket, og du finner rapporten og en omtale av rapporten her

Kontaktinformasjon

Anne Høgetveit, Arbeids- og velferdsdirektoratet: anne.hogetveit@nav.no
Baard Johannessen, Utdanningsdirektoratet: baard.johannessen@udir.no