Bakgrunnen for prosjektet er kunnskap om at personer med utviklingshemning har små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Forskere ved AFI, OsloMet, har tatt for seg tre ulike typer virksomheter som jobber med å få deltakere i arbeid eller annen aktivitet: en videregående skole, et kommunalt dagsenter og en arbeids- og inkluderingsbedrift. Hensikten har vært å undersøke hvilke muligheter virksomhetene har for å bruke metoden supported employment  innenfor egne rammer og mål. 

Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med, er at økt bruk av SE er mulig innenfor samtlige virksomheter, og at de har både engasjement og ønske om å benytte seg av metodikken. 

Ifølge rapporten er forankring og støtte i ledelsen avgjørende for at virksomhetene skal kunne bruke SE-metodikk. Det krever også kunnskap om jobbspesialistrollen og bruk av ordinært arbeid for å kartlegge arbeidssøkerens kompetanse. Videre krever det godt samarbeid mellom NAV, kommune, skole/fylkeskommune og andre nettverk.

Undersøkelsen peker på flere områder med forbedringspotensial som kan muliggjøre økt overgang til arbeid for personer med utviklingshemning: NAV bør i større grad vektlegge SE for denne gruppen, øke kompetansen om gruppens arbeidspotensial og forebygge uføretrygding. 

Les hele rapporten. Les nyhetssak om prosjektet på OsloMet sine sider.