Østlandsforskning har gjennomført et forsknings- og utviklingsprosjekt i to faser i perioden 2015-18. Prosjektet har vært et samarbeid mellom læringssentre, flyktningtjenesten og lokale NAV-kontor i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar, samt NAV Oppland, NAV Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet og IMDi Indre Øst.

Første fase omfattet en kartlegging av introduksjonsprogrammets organisering og samarbeidsstrukturer i de fire kommunene. Denne fasen ble avsluttet med et utviklingsverksted der kommunene konkretiserte forslag til tiltak og modeller hvor språkpraksis og arbeidstrening er integrert, som de ønsket å prøve ut i prosjektets andre fase.

Disse er nærmere beskrevet i Delrapport: Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet.

Følgende tiltak og modeller er prøvd ut og evaluert av Østlandsforskning:

  • Gjøvik: Norskopplæring på arbeidsplassen
  • Lillehammer: Helsehusmodellen
  • Ringsaker: PAI Helse
  • Hamar: Fagrettet kvalifiseringinnen arbeid med barn og unge

Forskerne finner blant annet at samarbeid mellom ulike aktører er viktig for å styrke deltakernes varige tilknytning til arbeidslivet. Fagrettede løp innenfor rammen av introduksjonsprogram forutsetter tettere samarbeid med arbeidsgivere, men også mellom NAV og fylkeskommunen, og kommunene imellom. Videre mener forskerne at samarbeidsklima internt kan påvirke evnen til å samarbeide med eksterne aktører. Det kan f.eks. være uheldig dersom arbeidsgivere opplever uklarheter rundt mål og rammer for utplassering av deltakere. Forskerne anbefaler at læringssentra jobber med eventuelle motsetninger mellom de som mener at læring bør skje i klasserom, og de som mener at norskopplæring bør foregå integrert med arbeidspraksis.

Forskerne anbefaler at praksisutplassering går over tid. Dette gir forutsigbarhet for arbeidsgiver, i tillegg til at det er viktig for deltakere å bli en del av arbeidsmiljøet på lik linje med andre ansatte. Videre peker forskerne på at det er viktig å erkjenne at det er krevende å skulle drive både fagopplæring og norskopplæring, noe arbeidsgivere må bli gjort kjent med før de takker ja til å ha deltakere i praksis.

Les hele rapporten Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet - barrierer, drivere og mulighetsrom.