Forskere fra Proba samfunnsanalyse har undersøkt hvordan NAV-kontor organiserer og praktiserer oppfølging av unge brukere. Prosjektet er basert på gjennomgang av tidligere forskning og annen relevant dokumentasjon, samt casebesøk ved seks NAV-kontor. Forskerne har intervjuet veiledere, andre som følger opp ungdom, eksterne samarbeidspartnere som helsesektoren og utdanningssektoren, samt unge brukere selv. Hensikten har vært å identifisere god praksis for oppfølging av unge og samarbeidet mellom NAV og andre aktører. Forskerne har lagt vekt på å finne løsninger som kan gjennomføres innenfor rammene av ordinær drift, uten tilførsel av ekstra ressurser.

De seks kontorene som er med i undersøkelsen, har alle opprettet egne ungdomsteam. Noen har organisert ungdomsteamet som en egen avdeling, mens ungdomsveilederne andre steder tilhører ulike fagavdelinger. I alle kontorene er ungdomsarbeidet blitt prioritert på den måten at veilederne som følger opp ungdom, har ansvar for færre brukere enn de veilederne som følger opp voksne brukere.

Ifølge rapporten jobber ungdomsveilederne ved casekontorene i liten grad ut fra én bestemt metodikk. De bruker de metodene de har kjennskap til, og «egenutviklet» metodikk som er basert på hva som fungerer etter veiledernes erfaring. Forskerne påpeker at standardiserte prosedyrer og skjemaer stort sett fungerer dårlig overfor denne brukergruppen, og at det ofte er litt frem og tilbake i oppfølgingsløpet før brukeren finner ut av målet sitt. Både veiledere og brukere erfarer at informasjon og veiledning gjennom samtaler og personlige møter fungerer best. Ungdommene trekker frem at det er viktig for dem å føle seg forstått av veilederen sin. For de som er friske nok, er det viktig å komme raskt i meningsfull aktivitet. Ungdommene ønsker å være normale og i aktivitet – helst i arbeid.

Forskerne fremhever at det er viktig at organiseringen av ungdomsarbeidet kan tilpasses det enkelte kontor, men de finner også noen felles suksesskriterier for ungdomsarbeidet. Eksempler på dette er felles saksdrøftingsmøter, det å ha lav terskel for å ta kontakt med andre veiledere, målgruppeorganisering og fleksibel oppfølging som ikke følger ytelse. Etablering av egne ungdomsteam gjør det enklere å få til et godt samarbeid med jevnlige møter. Ungdomsteamene gjør det lettere for NAV å være proaktive og initiere samarbeid og satsinger.

Les hele rapporten Organisering og praktisering av ungdomsarbeid ved seks NAV-kontorer.