Hovedformålet med prosjektet har altså vært å undersøke sammenhengen mellom kognitiv fungering og retur til arbeid, og i hvilken grad et ARR-opphold gir endring når registerdata fra NAV kobles med kognitive data. Samt å undersøke hvorvidt ARR-deltagere som gjør det bedre på oppmerksomhetstester ved tre måneders oppfølging hadde større sjanse for å være i arbeid 12 måneder etter et ARR-opphold, enn de som ikke gjorde det bedre.

318 deltagere meldte seg frivillige til å delta. De fikk enten ARR døgn- eller dagtilbud eller et arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Kontrollgruppen utgjorde 73 testpersoner som var i jobb. Deltagerne fikk samme spørreskjema og tester ved ankomst, avreise, 3 måneder etter ankomst og 12 måneder etter ankomst.

Studien er en prospektiv kontrollert kohortstudie der deltagerne følges i ett år ved fire målepunkt. Det benyttes standardiserte selvrapporterte spørreskjemaer og standardiserte kognitive og emosjonelle tester. Det er også benyttet registerdata fra NAV.

Målgruppen for prosjektet er personer i yrkesaktiv alder, langtidssykmeldte for angst og depresjon, smerteplager eller uspesifikke plager.

Resultatene viser at ARR gir bedring i psykisk helse og arbeidsevne, og at bedringen vedvarer 12 måneder etter oppholdet. ARR bidrar også til at deltagerne har en høyere forventning om å komme tilbake i arbeid rett etter oppholdet. Det viktigste funnet er sammenhengen mellom fokusert og vedvarende oppmerksomhet og retur til arbeid 12 måneder etter et ARR- opphold.

Les hele rapporten Kognitive tiltak innen arbeidsrettet rehabilitering: Endring i oppmerksomhet, hukommelse og fleksibilitet.