Forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge har, med utgangspunkt i et eksisterende forskningsprosjekt i Telemark som planlegges gjennomført over ti år, sett nærmere på hvordan kunnskapssamfunnet kan utdanne unge til aktiv deltakelse i arbeidslivet. Forskningsdesignet bygger på en indirekte tilnærming basert på etnografisk intervjumetode. Ved oppstart ble 71 ungdommer i alderen 16-21 år intervjuet, om lag halvparten rekruttert fra henholdsvis NAV og videregående skole.

Ungdommenes fortellinger over tid viser et underliggende mønster som handler om opplevelsen av å være alene i «arbeidet» med å bygge en utdanning, et kvalifiseringsløp, et voksenliv. Rapporten trekker frem et bilde hvor den enkelte står alene om det å holde balansen på en stram line. Dette viser hvordan ungdom i utsatte posisjoner opplever at de former sine egne utdannings- og yrkesvalg alene. De identifiserer seg med samfunnet på samme vis som alle andre, men begrensningene i rammebetingelsene slår inn og reduserer deres valgmuligheter. 

Hovedfunnet viser at risiko for lengre avbrudd fra utdanning kan reduseres ved at unges relasjoner til venner, lokalsamfunn, samfunn og familie knyttes tettere til deres skoledeltagelse. Dette bygger på erfaringer fra prosjektet som viser at skoleavbruddet skyldes komplekse relasjonelle prosesser hvor sammenbrudd i læringsrelasjonene har fått utvikle seg samtidig som at nære relasjoner utenfor skolen bryter sammen. Konklusjonen bygger på at forskerne har sett nærmere på systematikken i relasjonshistoriene til ungdommene og prosessene rundt skolegjennomføring. Det er store forskjeller på hvordan de mestrer denne utfordringen – noen klarer seg ganske godt, samtidig som noen sliter; noen i betydelig grad. Blant ungdommer med høyere risiko for skoleavbrudd er det derfor viktig å oppdage, samt bistå, de som har de største relasjonsutfordringene.

Les sammendraget og sluttrapporten.